Inženýring

Jednotlivé činnosti koordinujeme a šetříme tak celkový čas realizace výstavby. Uvedené časové lhůty jsou pouze orientační.

Rychlá navigace

1

6-8 týdnů

Pasport pozemku

Ke každému pozemku zpracujeme Pasport, který obsahuje veškeré nutné podklady pro zahájení projekčních prací.

Pasport pozemku obsahuje:

 • Doložení ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI (ÚPI) vydané příslušným stavebním úřadem s uvedením případných regulativ nebo pravomocné ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ pro výstavbu na předmětném pozemku.
 • Výškopisné a polohopisné zaměření pozemku autorizovaným geodetem v elektronické podobě v souboru DWG nebo DXF. Součástí zaměření jsou hranice pozemků dle katastru nemovitostí, přilehlé komunikace, okolní stavby, viditelné prvky podzemních i nadzemních inženýrských sítí (kanalizace včetně hloubky v šachtách), případné ploty, studny, stávající stavby, zeleně, zpevněné plochy, atd.
 • Doložení stanovisek správců sítí k existenci sítí, aby se vyloučilo, že tyto sítě nebudou stavebními pracemi narušeny, případně aby se navrhla opatření k ochraně těchto sítí. Jedná se např. o ČEZ nebo EON, Grid Services, veřejné osvětlení obce, kanalizace a voda, UPC, Vodafone, T-mobile, Cetin, Dial Telecom, atd.
 • Vyjádření k žádosti o zřízení připojení nového místa odběru el. energie (potvrzenou příslušným podnikem např. ČEZ). Technické podmínky připojení objektu na el. energii.
 • Napojovací podmínky správce vodovodu pro předmětný pozemek, včetně dimenze potrubí v místě napojení na vodovod a předpokládaného tlaku ve vodovodním potrubí.
 • Napojovací podmínky správce kanalizace pro předmětný pozemek, včetně dimenze potrubí a hloubky potrubí v místě napojení na kanalizaci.
 • Průzkum na výskyt radonu v místě stavěného objektu.
 • Geologický a hydrogeologický průzkum v místě stavby pro možnost návrhu založení stavby a návrhu posouzení likvidace dešťových vod ze střech a zpevněných ploch.

Cena:

pozemek s rozlohou do 2000 m2 … 39.930 Kč

pozemek s rozlohou nad 2000 m2 … individuálně

V případě, že je pozemek v blízkosti zdroje nadměrného hluku např. komunikace, železnice, výrobního závodu apod. je vyžadována Hluková studie včetně návrhu opatření. Hlukovou studii lze zajistit na základě požadavků dotčených úřadů.

2

3-5 týdnů

Předprojektové práce a technická studie

Předprojektová dokumentace slouží k ujasnění stavebního záměru resp. definici rodinného domu včetně technologií a jeho usazení na pozemek.

Předprojektové práce a technická studie obsahují:

 • Konzultace
 • Klientské změny typového domu
 • Překreslení vlastního návrhu domu
 • Vytvoření vlastní studie domu
 • Osazení půdorysu domu na pozemek dle katastru nemovitostí
 • Hmotovou vizualizaci domu
 • Cenovou kalkulaci

Cena:

Individuálně dle konstrukce domu

3

6-8 týdnů

Projekt k povolení stavby

Projekt k povolení stavby včetně energetického průkazu budovy zpracujeme na základě smlouvy o smlouvě budoucí, technické studie a Pasportu pozemku.

Projekt ke stavebnímu povolení obsahuje:

 • Stavební část dle vyhl. 499/20O6 vč. novely 405/2017 a požadavků SÚ, vše v rozsahu pro vydání stavebního povolení
 • Průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu a technickou zprávu
 • Požární zprávu (PBŘ)
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
 • Základy a základovou desku
 • Půdorysy jednotlivých podlaží, stropu, střechy
 • Svislý řez a pohledy
 • Vnitřní schematické rozvody instalací-vody, kanalizace, elektra, vzduchotechnicky, vytápění
 • Projekt hromosvodu
 • Projekty přípojek vody, kanalizace, plynu
 • Projekt sjezdu na veřejnou komunikaci

Cena:

Individuálně dle konstrukce domu

4

12-30 týdnů

Povolení stavby

Zajistíme stanoviska dotčených orgánů státní správy a podáme projektovou dokumentaci na příslušný stavební úřad k povolení stavby.

Povolení stavby obsahuje:

 • Doložení stanovisek dotčených orgánů na základě požadavků příslušného stavebního úřadu.
 • Kontrola, kompletace a podání projektové dokumentace pro provedení veškerých vnějších inženýrských sítí vedených mimo pozemek a projektové dokumentace definitivního vjezdu na pozemek.
 • Kontrola, kompletace a podání projektové dokumentace vypracované dodavatelem rodinného domu ke stavebnímu povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo společnému povolení vydanému ve společném územním a stavebním řízení.
 • Geodetické vytýčení půdorysu základové desky na pozemku.

Cena:

Povolení stavby rodinného domu … 36.000 Kč

Cena nezahrnuje  správní poplatky a poplatky za vyjádření.

5

po dobu výstavby

Technický dozor

Zajistíme technický dozor po celou dobu výstavby základové desky a rodinného domu.

Technický dozor obsahuje:

 • Kontrolu schválené projektové dokumentace před zahájením stavby
 • Kontrolu stavby zda probíhá v souladu se schválenou projektovou dokumentací
 • Účast na kontrolních dnech, kontrolu stavebního deníku
 • Předání domu, kontrola předávaných dokumentů

Cena:

Technický dozor … 800 Kč/hodinu + cestovné … 16 Kč/km

6

v koordinaci s úřadem

Kolaudace

Kolaudace nebo ohlášení dokončení stavby domu probíhá v koordinaci se stavebním úřadem. Následně můžete rodinný dům začít legálně užívat.

Kolaudace domu obsahuje:

 • Kontrola, kompletace nutných zkoušek, měření a podkladů
 • Zaměření skutečného stavu
 • Geometrický plán s potvrzením na katastr nemovitostí
 • Ohlášení změny údajů o pozemku, týkající se stavby
 • Žádost o přidělení čísla popisného
 • Ohlášení dokončené stavby
 • Prohlídka stavby

Cena:

Kolaudace rodinného domu … 12.000 Kč

Objednejte inženýrské práce i pro Vaší stavbu.

Vybrané reference

Prvky standardní výbavy v rozsahu prací a dodávek bez dokončeného interiéru

  SKELETSYSTEM DOMY DNES SRUBY RAJEC

Vnější stěny - zděné

Vnější stěny - sendvičový panel

DMK Comfort

Vnější stěny - masivní dřevo

kulatina min. Ø300

Instalační předstěna

Vnitřní nosné stěny a příčky

z kulatiny

Venkovní omítka

Venkovní parapety

Střešní konstrukce

Střešní krytina, okapy a izolace

Schodiště (patrový dům)

Bleskosvod

Okna a vchodové dveře

Vytmelené a přebroušené povrchy stěn a stropů

Podlahové topení - teplovodní

Podlahové topení - elektrické

Ohřev vody - tepelné čerpadlo

Příprava FVE (Fotovoltická elektrárna)

Komín

Nucené (řízené) větrání s rekuperací

Konstrukce podlah

Vnitřní rozvody vody

Vnitřní rozvody odpadů a kanalizace

Vnitřní rozvody elektřiny včetně rozvaděče

Osazené zásuvky a vypínače

Půdní schůdky

Vnitřní parapety

Zabudovaná čidla pro monitoring vlhkosti

Finální výmalba

Podlahové krytiny

Obklady, dlažby, sanita

Zařizovací předměty

Interiérové dveře

Založení stavby, základová deska

Přípojky, oplocení, komunikace a terasa

Projektová dokumentace pro stavební povolení

Inženýring

Montáž v rámci ČR

Doprava v rámci ČR

Záruka v měsících

36 36 36

DPH 15%

https://app.smartemailing.cz/public/web-forms-v2/display-form/530104-ezk3mjajg4kjdpfl95wefsr7kenml9qc7qhbo6lk4k5qar2pv7q8uuz34v5jmhkxbmlhfkinz3q2gz3r2kicxr4awnq53uu5u9az

Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.